Xu Wang

Xu Wang, Dr.

Postdoc

Glaciology and Geomorphodynamics

Tel.: 044 63 55153

Room number: Y25 L 92

xu.wang@geo.uzh.ch