Avni Malhotra

Avni Malhotra, Dr.

Senior scientist

Soil Science and Biogeochemistry

Tel.: 044 63 55183

Room number: Y25 K 66

avni.malhotra@geo.uzh.ch