Zhaoju Zheng
Zhaoju Zheng
PhD student

Remote Sensing Laboratories
Spatial Genetics

Tel.: 044 63 55103
Room number: Y25 J 36
zhaoju.zheng@geo.uzh.ch