Zhaoju Zheng
Zhaoju Zheng
PhD student

Remote Sensing Laboratories

Spatial Genetics

Tel.: 044 63 55103

Room number: Y25 J 36

zhaoju.zheng@geo.uzh.ch